Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van de eenmanszaak “easypie” met ondernemingsnummer: BE 0725 898 807 gevestigd te Puurs-Sint-Amands, Stenenmolenlaan 15.

Betaling

Betalingen moeten steeds worden uitgevoerd binnen de termijn die vermeld staat op de factuur. Bij een gebrek aan vermelding geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Laattijdige of onvolledige betalingen zullen aanleiding geven tot ingebrekestelling en invordering, zo nodig via een gerechtelijke procedure. Iedere vertraging brengt een intrest van 2% per maand mee ten laste van de klant. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 10% met een minimum van 75 euro, onverminderd met de gerechts- en uitvoeringskosten. Alleen de rechtbank van Mechelen is bevoegd.

Werkzaamheden

Werkzaamheden die door de klant of derde partijen worden uitgevoerd en die vervolgens zorgen voor fouten of problemen vallen niet onder deze overeenkomst. Indien easypie hierbij moet tussenkomen geldt het uurtarief van € 85,00. Bijkomende kosten op vlak van thema en plug-ins kunnen worden doorgerekend aan de klant.

Easypie is geen eigenaar van de website en staat enkel in voor het maken van de website. Easypie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en easypie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Werken waarvoor op voorhand geen levertermijn is afgesloten worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn aan een uurtarief van € 85,00 per uur.

De Privacy & Cookie Policy van easypie is van toepassing. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgevingen. Meer informatie op: https://easypie.be/gdpr/

Aansprakelijkheid

Easypie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Het advies en/of de geleverde diensten van easypie zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Easypie sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door easypie verstrekte adviezen en diensten en , tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van easypie. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is easypie nimmer aansprakelijk. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is easypie slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van easypie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst

De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde dienst, zelfs indien hij niet de eindgebruiker is. Bij misbruik behoudt easypie zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.
Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe. Onder ongeoorloofd gebruik wordt begrepen:

  1. Onrechtmatig gebruik of verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk
  2. Het verspreiden van informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is
  3. Het versturen van spam via de servers van easypie of via servers van derden gebruikt door easypie.
  4. Het uitvoeren van illegale of onwettige activiteiten via de systemen voorzien door easypie;
  5. Alle opslag en verspreiding van (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving;
  6. Zich onrechtmatig toegang verschaffen tot delen waar de gebruiker geen machtiging toe heeft;
  7. Het uitvoeren van taken of bewerkingen welke schade of hinder kunnen veroorzaken op de systemen of voor andere gebruikers.

Alle schade en eventuele kosten die easypie heeft geleden als gevolg van bovenstaande acties veroorzaakt door de klant, zullen van rechtswege ook worden verhaald op de klant.
Easypie is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens welke worden opgeslagen door de klant, zelfs niet voor die van de automatische backups. Van de klant wordt dan ook verwacht deze de nodige beveiligingen en backups voorziet en hiermee alle inhoud up-to-date houdt.

Copyright

De eigendom van door easypie verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij easypie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan easypiel hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is easypie gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Domeinnaam

Door de verhuis van een bestaande domeinnaam aan te vragen verklaart de klant ook daadwerkelijk de eigenaar te zijn van die welbepaalde domeinnaam.
Easypie kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) een domeinnaam.